VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Zakoupením vstupenky či obdržením identifikačního náramku je uzavřena mezi účastníkem a pořadatelem festivalu SILVER B.C., spol. s r.o., sídlem Štítného 644/8 Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, IČ: 47683848, smlouva o účasti na festivalu Ladná Čeladná. Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení vstupenky při vstupu na festival identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu a nahrazuje vstupenku.

Vstupenkou se rozumí jak tištěná vstupenka umožňující vstup na festival blíže neurčené osobě, tak elektronická vstupenka (tzv. e-ticket) umožňující vstup na festival konkrétní osobě.

Všechny účastníky festivalu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.

Návštěvníci zakoupením vstupenky a vstupem do areálu souhlasí, s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby. Tyto fotografie a videozáznamy mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv reklamní, propagační a jiné účely, a to bezplatně. Zakoupením vstupenky zároveň dáváte souhlas s marketingovým oslovením.

Při každém vstupu do areálu má bezpečnostní služba právo zkontrolovat platnost vaší identifikační pásky a provést kontrolu, zda nevnášíte do areálu nebezpečné či nepovolené předměty.

Bezpečnostní služba má právo vykázat z areálu neautorizované prodejce, osoby narušující poklidný průběh akce a návštěvníky bez platné identifikační pásky.

Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky či obdržením náramku) zavazuje v celém areálu festivalu a na všech ostatních místech, kde probíhá festival, dodržovat následující Podmínky účasti na festivalu Ladná Čeladná:

A) PRO ÚČASTNÍKY FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

 • vnášení a užívání skleněných nádob, včetně lahví, dále plechovek, deštníků, hořlavin a výbušných látek, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, laserových ukazovátek, nahrávacích zařízení, filmových kamer a videokamer!
 • vnášení vlastního pití!
 • rozdělávání otevřeného ohně!
 • fotografování veškerých vystoupení profesionálními a poloprofesionálními fotoaparáty a zrcadlovkami!
 • pořizování audio a videozáznamu veškerých vystoupení!
 • vstupu se psy a jinými zvířaty!
 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele!

B) POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:

 • při porušení těchto podmínek odstoupit od smlouvy o účasti na festivalu Ladná Čeladná a účastníka festivalu vyvést pomocí ochranné služby z areálu či místa konání festivalu a nevpustit jej zpět do areálu
 • dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky
 • měnit line-up, vč. účinkujících v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.

C) ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE:

 • udržovat pořádek
 • chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu
 • dbát na nezpůsobení jakékoliv škody na majetku a zdraví třetích osob
 • dodržovat podmínky účasti na festivalu, pokyny pořadatelů a právní předpisy
 • prokázat se při každém vstupu do areálu identifikačním náramkem
 • dodržovat zákaz vstupu mimo vymezený prostor areálu a do objektů označených bezpečností tabulkou „Zákaz vstupu“

D) ÚČASTNÍK FESTIVALU SE ZAVAZUJE V RÁMCI BEZPEČNOSTI

 • při zdolávání případného požáru, živelné pohromy nebo jiné mimořádné události poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc
 • popel a nedopalky od cigaret a ostatních tabákových výrobků odhazovat pouze do určených nádob. Dbát na bezpečnost při zapalování tabákových výrobků (sirky, zapalovače)
 • nekouřit v objektech a prostorách, které jsou označeny zákazovou tabulkou „Zákaz kouření“
 • nepoškozovat instalované bezpečnostní značení
 • nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití instalovaných přenosných hasicích přístrojů
 • nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití hydrantových systémů ani dalších požárně bezpečnostních zařízení
 • nepoškozovat a žádným způsobem nezasahovat do instalovaných elektrických zařízení.
 • nepoškozovat ani žádným způsobem neomezovat použití ovládacích prvků instalovaných technických zařízení (rozvodné skříně elektrických zařízení, hlavní vypínače, hlavní uzávěry vody apod.)
 • při vyhlášení požárního poplachu se řídit pokyny organizátora akce, členů preventivní požární hlídky, členů ostrahy, popř. členů zasahujících složek integrovaného záchranného systému

E) ÚČASTNÍK FESTIVALU:

 • se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí
 • bere na vědomí, že při sundání identifikačního náramku se stává smlouva neplatnou a není oprávněn se domáhat vstupu na festival
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně

F) POŘADATEL FESTIVALU:

 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením

V Ostravě, dne 23. 6. 2022